Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Σύνθεση

Η Επιτροπή Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης όπως συστάθηκε με την από 17.11.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελείται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία δεν ασκούν εκτελεστική δραστηριότητα για την εταιρεία και τα υπόλοιπα είναι στελέχη της εταιρείας. Από το 2015 μέλος της επιτροπής αποτελεί και ο Πρόεδρος της Εταιρείας, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Η Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελείται από τα εξής Μέλη:
 
Πρόεδρος
Χρήστος Ζερεφός Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
   
Μέλη
Ευάγγελος Μυτιληναίος     Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σοφία Δασκαλάκη Μη εκτελεστικό μέλος του  Δ.Σ.
Σπύρος Κασδάς Μέλος του Συμβουλίου του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη
Φώτης Σπυράκος Γενικός Διευθυντής Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
Βίβιαν Μπουζάλη Διευθύντρια Επικοινωνίας και Στρατηγικής Marketing
 
Σκοπός

Η Επιτροπή EKE είναι υπεύθυνη απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο για την επιτήρηση και την ορθή διαδικασία εφαρμογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Εταιρεία που αφορά πολιτικές, στόχους, δράσεις και αποτελέσματα σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα που σχετίζονται τόσο με το εσωτερικό όσο και με το εξωτερικό περιβάλλον της Εταιρείας. Επίσης δύναται να έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τη Διοίκηση της Εταιρείας και τις σχετικές επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, στα παραπάνω θέματα για την πληρέστερη εφαρμογή τους.