Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Σύνθεση

Η Επιτροπή Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης  συστάθηκε με την από 17.11.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και τροποποιήθηκε με την από την 07.06.2018 απόφασή του. Αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελείται από τα εξής Μέλη:
  1. Σοφία Δασκαλάκη
  2. Δήμητρα Μπρακατσέλου
  3. Κωνσταντίνα Μαυράκη
  4. Παναγιώτα Αντωνάκου
  5. Δημήτριος Παπαδόπουλος
  6. Γεώργιος Γαλάνης και
  7. Τριανταφυλλιά Λαναρά
 
Σκοπός

Η Επιτροπή EKE είναι υπεύθυνη απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο για την επιτήρηση και την ορθή διαδικασία εφαρμογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Εταιρεία που αφορά πολιτικές, στόχους, δράσεις και αποτελέσματα σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα που σχετίζονται τόσο με το εσωτερικό όσο και με το εξωτερικό περιβάλλον της Εταιρείας. Επίσης δύναται να έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τη Διοίκηση της Εταιρείας και τις σχετικές επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, στα παραπάνω θέματα για την πληρέστερη εφαρμογή τους.