Μέγεθος κειμένου + -
Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Σύνθεση
Η Επιτροπή Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης όπως συστάθηκε με την από 17.11.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελείται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία δεν ασκούν εκτελεστική δραστηριότητα για την εταιρεία και τα υπόλοιπα είναι στελέχη της εταιρείας. Από το 2015 μέλος της επιτροπής αποτελεί και ο Πρόεδρος του Ομίλου, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος. 
 
Η Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελείται από τα εξής Μέλη:
 
Πρόεδρος
Χρήστος Ζερεφός Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
   
Μέλη
Ευάγγελος Μυτιληναίος     Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σοφία Δασκαλάκη Μη εκτελεστικό μέλος του  Δ.Σ.
Σπύρος Κασδάς Πρόεδρος της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ
Φώτης Σπυράκος Γενικός Διοικητικός Διευθυντής Ομίλου
Βίβιαν Μπουζάλη Διευθύντρια Επικοινωνίας Ομίλου
 
Σκοπός
Η Επιτροπή EKE είναι υπεύθυνη απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο για την επιτήρηση και την ορθή διαδικασία εφαρμογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον Όμιλο που αφορά πολιτικές, στόχους, δράσεις και αποτελέσματα σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα που σχετίζονται τόσο με το εσωτερικό όσο και με το εξωτερικό περιβάλλον των εταιρειών του Ομίλου. Επίσης δύναται να έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τη Διοίκηση του Ομίλου και τις σχετικές επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, στα παραπάνω θέματα για την πληρέστερη εφαρμογή τους.