Μέγεθος κειμένου + -
Επιτροπές και Ορκωτοί Λογιστές

Επιτροπές και Ορκωτοί Λογιστές

Η Ελεγκτική Επιτροπή, όπως συστήθηκε με την από 26.3.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελείται από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία δεν ασκούν εκτελεστική δραστηριότητα για την εταιρεία. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ανάλογη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ καθήκοντα Γραμματέως ανατίθενται σε στέλεχος της Εταιρείας που δεν ανήκει στις άμεσα ελεγχόμενες υπηρεσίες της Επιτροπής.

Η Ελεγκτική Επιτροπή, σύμφωνα με τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας, αναφέρεται μέσω του Προέδρου της στο Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσοντας τακτικές ή έκτακτες αναφορές και βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας. Συνεδριάζει τουλάχιστον 4 φορές ετησίως και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και στη διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Βασικές αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν η παροχή γενικών κατευθύνσεων προς τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου όσον αφορά στο πλαίσιο εργασίας και τις δραστηριότητες που θα ελεγχθούν, η αξιολόγηση και η αποτελεσματικότητά των δραστηριοτήτων της, και η ενημέρωση σε τακτική βάση για την πορεία των εργασιών της. Επιπλέον η Ελεγκτική Επιτροπή δικαιούται όποτε το κρίνει απαραίτητο να αναζητά από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου ή τρίτους, πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την ορθή άσκηση του έργου της.

Σύνθεση

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του οργάνου διοίκησής της. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή εταίρων, το δε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Ένα, εκ των μελών, ορίζεται ως Πρόεδρος.

Τα μέλη της Επιτροπής συλλογικά διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία επί θεμάτων οικονομικών αναφορών, λογιστικής ή και ελεγκτικής.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ανάλογη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Καθήκοντα Γραμματέως ανατίθενται σε στέλεχος της Εταιρίας που δεν ανήκει σε άμεσα ελεγχόμενες υπηρεσίες της.

Τα μέλη της Επιτροπής δικαιούνται ιδιαίτερης αμοιβής, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ONOMAΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ / ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ
ΣΟΦΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΕΛΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ

Δικαιοδοσίες - Αρμοδιότητες

 

Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να διενεργεί έρευνες ή να αναθέτει σε άλλους τη διερεύνηση οποιουδήποτε θέματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.

Στη διενέργεια των ερευνών αυτών, εκτός από τη συνδρομή των υπηρεσιών του Εσωτερικού Ελέγχου, της Νομικής Υπηρεσίας και των Εξωτερικών Ελεγκτών μπορεί να ζητήσει και τη συνδρομή εξωτερικών συμβούλων.

Αναλυτικά, οι δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι ακόλουθες:

Α. Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου

Σχετικά με το Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου, η Επιτροπή είναι
αρμόδια να:

 • εξετάζει και αξιολογεί την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του Πλαισίου Εσωτερικού Ελέγχου. Η αξιολόγηση εστιάζεται στις διαδικασίες της Εταιρίας για τον προσδιορισμό σημαντικών κινδύνων και τα μέτρα που η Διοίκηση έχει λάβει για να τους διαχειριστεί.
 • εξετάζει και αξιολογεί με τη Διοίκηση και τους Εσωτερικούς και Εξωτερικούς Ελεγκτές:
-
Την αποτελεσματικότητα ή τις αδυναμίες του Πλαισίου Εσωτερικού Ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της επάρκειας ασφάλειας και ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων.
-
Tα σημαντικά ευρήματα και τις προτάσεις των Εσωτερικών και Εξωτερικών Ελεγκτών.

B. Οικονομικές Καταστάσεις

Η Επιτροπή εξετάζει με τη Διοίκηση και τους εξωτερικούς ελεγκτές τις εξαμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, πριν τη δημοσίευσή τους.

Επίσης, εξετάζει με τη Διοίκηση τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις.

Αξιολογεί την πληρότητα και τη συνέπεια των οικονομικών καταστάσεων.

Εξετάζει με τη Διοίκηση και τους εξωτερικούς ελεγκτές, με την ολοκλήρωση του ετήσιου ελέγχου, τα θέματα που προέκυψαν κατά τον έλεγχο, τα αποτελέσματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των δυσκολιών που συνάντησαν στην εκτέλεση του έργου τους.

Γ. Εξωτερικός Έλεγχος

 • εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο επί των προτάσεων που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την επιλογή των εξωτερικών ελεγκτών, τον καθορισμό της αμοιβής τους και την απαλλαγή τους.
 • εξετάζει το πλαίσιο ελέγχου και την ελεγκτική προσέγγιση του ετήσιου ελέγχου με τους εξωτερικούς ελεγκτές, διασφαλίζει την ανεξαρτησία τους και αξιολογεί την απόδοσή τους.
 • εξετάζει το εύρος και το κόστος και γνωμοδοτεί για την ανάθεση, ή όχι, μη ελεγκτικών υπηρεσιών στους εξωτερικούς ελεγκτές.

Ο εξωτερικός Ελεγκτής:

 • κάθε χρόνο επιβεβαιώνει γραπτώς στην Επιτροπή Ελέγχου την ιδιότητα της ανεξαρτησίας του έναντι της ελεγχόμενης οντότητας,
 • κάθε χρόνο γνωστοποιεί στην Επιτροπή Ελέγχου τη φύση και έκταση άλλων υπηρεσιών που προσφέρθηκαν στην ελεγχόμενη οντότητα, πέραν των υπηρεσιών διενέργειας των υποχρεωτικών ελέγχων,
 • διαβουλεύεται με την Επιτροπή Ελέγχου για κάθε απειλή κινδύνου της ανεξαρτησίας του, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό του κινδύνου υπονόμευσης της ανεξαρτησίας του.
 • οφείλει να αναφέρει στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου και να επιδώσει ιδιαίτερη έκθεση με τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, με τις αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Δ. Εσωτερικός Έλεγχος

Εποπτεύει τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος υπάγεται λειτουργικά και αναφέρεται σε αυτήν και διασφαλίζει ότι:

 • Ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει οργανωθεί με επάρκεια, διαθέτει όλα τα μέσα για την διεκπεραίωση του έργου του και λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας του.
 • Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές έχουν πλήρη και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και αρχεία της Εταιρίας, που είναι απαραίτητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.


Αναλυτικότερα, η Επιτροπή, σχετικά με τη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου, είναι αρμόδια να:

 • εισηγείται την επιλογή του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου και συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών του Εσωτερικού Ελέγχου.
 • αξιολογεί τη διαδικασία του Εσωτερικού Ελέγχου για τη δημιουργία του ετήσιου προγράμματος ελέγχων και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την έγκρισή του.
 • ενημερώνεται, όποτε κρίνει σκόπιμο, για την πρόοδο του ελεγκτικού έργου και ελέγχει τον απολογισμό εκτέλεσης του ετήσιου προγράμματος ελέγχων.
 • εξετάζει και ανασκοπεί με τη Διοίκηση:
-
δυσκολίες που τυχόν προκύπτουν στην πορεία των ελέγχων, όπως περιορισμούς στο αντικείμενο του ελεγκτικού έργου ή στην πρόσβαση στις απαιτούμενες πληροφορίες
-
τροποποιήσεις που απαιτούνται στη ετήσιο πρόγραμμα των ελέγχων και στον προϋπολογισμό του κόστους τους, σε σχέση και με τη διάρθρωση των ελεγκτικών υπηρεσιών από άποψη ανθρώπινου δυναμικού.
-
σημαντικά ευρήματα που προέκυψαν κατά την πορεία των ελέγχων και εποπτεύει το βαθμό υλοποίησης των προτάσεων.

 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής εδώ.

 

Μεταβολές στη Σύνθεση

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται να εισηγηθεί για έγκριση προς τη Γενική Συνέλευση τις εκάστοτε αναγκαίες μεταβολές στη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής που, κατά την κρίση του, επιβάλλονται για την εκπλήρωση του έργου της.