Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Επιτροπές και Ορκωτοί Λογιστές

Επιτροπές και Ορκωτοί Λογιστές

Η Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Eταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ με την από 3.11.2009 απόφαση της Επιτροπής και τροποποιήθηκε στη συνέχεια δυνάμει της από 11.05.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής, αναφέρεται μέσω του Προέδρου της στο Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσοντας τακτικές ή έκτακτες αναφορές και βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Eταιρείας.

Συνεδριάζει τουλάχιστον 4 φορές ετησίως και βασικές αρμοδιότητές της αποτελούν η παρακολούθηση του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης καθώς και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, όπου συμπεριλαμβάνεται η παροχή γενικών κατευθύνσεων προς τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου όσον αφορά στο πλαίσιο εργασίας και τις δραστηριότητες που θα ελεγχθούν, η εξέταση των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, με σκοπό να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά της, η ενημέρωσή της σε τακτική βάση για την πορεία των εργασιών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και η επιβεβαίωση ότι σημαντικά προβλήματα και αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί, καθώς επίσης και οι σχετικές εισηγήσεις, έχουν κοινοποιηθεί και συζητηθεί έγκαιρα με τη Διοίκηση, η οποία έχει λάβει τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Επιπλέον η Επιτροπή δικαιούται όποτε το κρίνει απαραίτητο να αναζητά από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου ή τρίτους, πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την ορθή άσκηση του έργου της.

Σύνθεση

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και αποτελεί είτε ανεξάρτητη επιτροπή, είτε επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, η Επιτροπή απαρτίζεται από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και από μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της ή εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία. Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, η θητεία των μελών της είναι ανάλογη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν άλλως αποφασιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του κατ’ εξουσιοδότηση της τελευταίας Διοικητικού Συμβουλίου, και η Επιτροπή δύναται να εκλέγει γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεών της. Απαγορεύονται στα μέλη και στον γραμματέα της Επιτροπής οι εξωεταιρικές δραστηριότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και να επιφέρουν σύγκρουση συμφερόντων. Σε κάθε μέλος της Επιτροπής παρέχεται κατάλληλη ενημέρωση, εκπαίδευση και αμοιβή σε σχέση με τον χρόνο απασχόλησής του.

Τα μέλη της Επιτροπής εξελέγησαν κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 18.06.2014 και σήμερα απαρτίζεται από τρία μέλη, εκ των οποίων δύο είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του Ν. 3016/2002. Ειδικότερα, η σημερινή σύνθεση της Επιτροπής, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά από την από 01.06.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αναφορικά με την αντικατάσταση ενός μέλους της με ένα νέο μέλος και την από 01.06.2017 απόφαση της Επιτροπής αναφορικά με τη συγκρότησή της σε σώμα, έχει ως εξής:

ONOMAΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ / ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΙΛΙΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ

 

Δικαιοδοσίες - Αρμοδιότητες

 • Η Επιτροπή έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της:Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητά της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής στην εν λόγω διαδικασία. Ειδικότερα η Επιτροπή παρακολουθεί τη διαδικασία και τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλοντας σχετική αναφορά για τα θέματα που προέκυψαν από τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου επεξηγώντας αναλυτικά:
  • α) Τη συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην ποιότητα και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή στην ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών γνωστοποιήσεων, που εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιοποιείται και
  • β) Τον ρόλο της Επιτροπής στην υπό (α) ανωτέρω διαδικασία, δηλαδή καταγραφή των ενεργειών που προέβη η Επιτροπή κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του υποχρεωτικού ελέγχου.
  • Στο πλαίσιο της ανωτέρω ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της το περιεχόμενο της συμπληρωματικής έκθεσης, την οποία ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής της υποβάλει και η οποία περιέχει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου που διενεργήθηκε και πληροί τουλάχιστον τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (EE) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.
 • Παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλισης της ακεραιότητάς της. Ειδικότερα, η Επιτροπή παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί τη διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή τους μηχανισμούς και τα συστήματα παραγωγής, τη ροή και τη διάχυση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παράγουν οι εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας. Στις παραπάνω ενέργειες της Επιτροπής περιλαμβάνεται και η λοιπή δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, δελτία τύπου) σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο με τις διαπιστώσεις της και υποβάλει προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας, εφόσον κριθεί σκόπιμο.
 • Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της τελευταίας. Ειδικότερα, η Επιτροπή παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της Εταιρείας αναφορικά αφενός με το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου και αφετέρου με την εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Ως προς τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, η Επιτροπή παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της Διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα καθώς και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και αξιολογεί το έργο, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την ανεξαρτησία της. Επίσης, η Επιτροπή επισκοπεί τη δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες της Εταιρείας, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο με τις διαπιστώσεις της και υποβάλει προτάσεις βελτίωσης, εφόσον κριθεί σκόπιμο.
 • Παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 537/2014.
 • Επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 537/2014 και
 • Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 537/2014, εκτός εάν εφαρμόζεται η παράγραφος 8 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 537/2014.

Ο Κανονισμός της Επιτροπής βρίσκεται εδώ.