Μέγεθος κειμένου + -
Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας

Στο πλαίσιο της διαχρονικής δέσμευσης του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για συνεχή βελτίωση και αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση, ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας του Ομίλου αποτυπώνει τις γενικές αρχές που καθορίζουν την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και τους κανόνες ηθικής που οφείλουν να τηρούν όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις δραστηριότητές του, όπως επίσης και οι συνεργάτες του μεταξύ των οποίων εργολάβοι, προμηθευτές και επιχειρηματικοί εταίροι. Ο Κώδικας είναι σημαντικός για τον Όμιλο, αφού η τήρησή του συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του βασικού στρατηγικού στόχου, που είναι η Συνεχής και Υπεύθυνη Ανάπτυξή του. Ο Κώδικας, διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου διεξάγονται με ακεραιότητα, προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό τη φήμη του, που αποτελεί το πιο πολύτιμο άυλο περιουσιακό του στοιχείο, ενώ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του.